Başvuru

-A +A

Başvuru

 • Endüstriyel hizmet yaptırmak isteyen Kamu Kurum/Kuruluşları dışındaki müşterilerimiz, Test/Analiz Talep Çizelgesi’ni doldurarak veya çizelgedeki bilgileri içeren talep yazısı ile RUTE’ye başvurmalıdır.
 • Test/Analiz Talep Çizelgesi okunaklı, anlaşılır olacak şekilde ve numune ile ilgili var ise iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli durumlar (örn yanma, patlama, alev alma vb.) açıkça belirtilerek doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Talep içeriğinde teste/analize tabi olacak ürünlerle ilgili marka/firma ismi belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir. Ancak istisna olarak test/analiz/ölçüm bir ihale kapsamında teknik şartnameye bağlı olarak gerçekleştiriliyor ise, ihaleyi gerçekleştirilen kurumun talebi doğrultusunda ürün marka model bilgileri raporda belirtilebilir.
 • Üniversitelerden yapılan başvurular üniversitenin antetli kağıdı ile gönderilmelidir.
 • Test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde, talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve ödemenin yapılması durumunda analiz işlemleri başlatılır.
 • Numune, Test/Analiz Talep Çizelgesi’ni ve/veya çizelgedeki bilgileri içeren talep yazısı, onaylanmış fiyat teklifi ve ödeme yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte gönderilmelidir. Aksi durumda numune kabulü yapılmayarak iade edilir.
 • Hizmetin başvurusundan sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, TÜBİTAK RUTE ile Müşteri arasındaki tüm yazışma ve ekleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Analiz için numuneler, ilgili laboratuvarın tanımladığı miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi vb.) veren bir etiket olmalıdır. Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
 • Endüstriyel hizmetin icrası için Müşteri tarafından teslim edilen ve/veya kargo ile gönderilen cihaz /numunelerin saklama koşullarının bildirilmesinden müşteri sorumludur. Müşteri tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmaması durumda cihaz/ numuneler ilgili altyapı ortam şartlarına göre saklanacak ve saklama koşullarından dolayı meydana gelebilecek zarar ve ziyandan TÜBİTAK RUTE sorumlu olmayacaktır. Ayrıca özel saklama koşulu olduğu halde bildirilmeyen cihaz/numuneler nedeniyle TÜBİTAK RUTE çalışanları, cihazları, altyapılarına gelebilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumludur.
 • Test/Analiz/Kalibrasyon hizmetine başlanmadan önce laboratuvarda yapılan Test/Analiz/Ölçüm ve Muayene hizmeti için hizmette uygulanacak metotlar ve yaklaşık hizmet süreleri konusunda kurum ile müşteri arasında mutabakat sağlanır. Müşteri tarafından bir metot belirtilmediği takdirde laboratuvarda uygulanacak metodun, müşterinin amacına uygunluğu teyit edilir ve müşteri onayı alınır.
 • Numunenin Endüstriyel Hizmet Kataloğu’nda tanımlanan şartlara uygun şekilde (sağlam, uygun ambalajda, yeterli miktarda, uygun sıcaklıkta, vb.) TÜBİTAK RUTE’ye ulaştırılmasından, uygulanandan farklı bir deney metodunun kullanılmasının istemesi halinde metodun tedarik edilmesinden, istenen parametrelerin belirlenmesi ve tam olarak ifade edilmesine ilişkin bütün teknik ve hukuki sorumluluk müşteriye aittir.
 • TÜBİTAK RUTE, hizmetin icrası süresince müşteri cihaz/numunesinde oluşabilecek kasıt unsuru taşımayan hasarlardan sorumlu değildir. Cihazın/numunenin arızalı ya da ayarsız olduğu hizmetin icrası esnasında da tespit edilebilir. TÜBİTAK RUTE bu tür arıza/ayar problemleri nedeni ile sorumlu tutulamaz. Gerektiğinde, numune laboratuvara alınırken veya test için gerekli hazırlıklar esnasında laboratuvar veya numune kaynaklı teste engel oluşturacak bir hasar oluşması durumunda tutanak tutularak kayıt altına alınır.
 • Endüstriyel hizmet işlemleri sırasında oluşabilecek, cihaz / numunelerden veya testin yapılabilmesi için Müşteri tarafından sağlanacak olan yardımcı Araç/Gereç/Aygıt’tan kaynaklanan kazalar sebebiyle; TÜBİTAK RUTE çalışanları, cihazları, altyapılarına gelebilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumludur.
 • Endüstriyel hizmet işlemleri sırasında cihaz / numunelerin çalışır duruma getirilmesi ve mevcut test sistemlerindeki bağlantı elemanlarının dışında cihaz/ numune ile test sistemi arasında gerekli olan özel bağlantı elemanlarının temini Müşteri’nin sorumluluğundadır. Numunelerin çalışır duruma getirilmesi için gerekli tüm Araç/Gereç vb. gereksinimleri Müşteri tarafından sağlanacaktır.
 • Cihaz/numunelerin TÜBİTAK RUTE’ye teslim edilmesi ve hizmet sonrasında TÜBİTAK RUTE’den teslim alınması için gerekli tüm nakliye işlemleri Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Endüstriyel hizmet işlemleri sırasında cihaz / numunelerin çalışır duruma getirilmesi ve çalışmaları izlemek amacıyla TÜBİTAK RUTE dışı kurumlardan istisnai durumlar haricinde aynı anda sadece bir kişinin ilgili altyapıya girişine izin verilebilecektir. Test/analiz/ölçüm çalışmalarını izleme talebi Test/Analiz Talep Çizelgesinde belirtilmelidir.
 • Endüstriyel hizmet çalışmalarına TÜBİTAK RUTE dışı kurumlardan katılacak kişiler, TÜBİTAK RUTE’de uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri, Talimatları ve Kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında yürürlükte olan tüzük, yönetmelik, tebliğ vb. her türlü yasal düzenlemeye uymakla yükümlüdür.
 • Endüstriyel hizmetin icrası için Müşteri tarafından teslim edilen ve/veya kargo ile gönderilen cihaz/ numunelerin, hizmetin tamamlandığı bildirimi müşteriye yapıldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde geri teslim alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde teslim alınmayan cihaz/numuneler imha edilecektir.
 • Yıl içerisinde maliyetlerin değişmesi halinde, RUTE tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlarda değişiklik yapılabilir.

Hizmet Bedelinin Ödenmesi

 • Hizmet bedelinin belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve dekontun ilgili laboratuvardaki Endüstriyel Hizmet görevlisine veya rute@tubitak.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi durumunda analize başlanabilmektedir. Nakit ödemeler, Enstitümüzce kabul edilmemektedir.
 • Hizmetler için, TÜBİTAK RUTE dışına gidilmesi halinde, ilgili personelin yol, konaklama ve iaşeleri ilgili kuruluş tarafından karşılanır ve/veya ödenir.
 • Test Sonuç Raporu yenileme ve İngilizce dilde rapor hazırlama için ayrıca ücretlendirme yapılır. (Raporun kapsamına göre 1.000TL- 5.000 TL +KDV’dir.)
 • Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda  % 100, mesai saati içinde öncelik tanınan işlerde ise % 50 fiyat artışı uygulanır.
 • Endüstriyel hizmetin icrası sırasında cihaz/ numunelerden veya Müşteri tarafından sağlanacak olan yardımcı Araç/Gereç/Aygıt’tan kaynaklanan bir sebep ile herhangi bir hizmetin tekrar edilmesi talep edilirse ilgili hizmet ayrıca ücretlendirilecektir.
 • TÜBİTAK RUTE tarafından endüstriyel hizmet işlemine başlanması sonrasında, müşterinin hizmet alımından vazgeçmesi durumunda, vazgeçilen zamana kadar verilmiş olan hizmete karşılık gelen ücret TÜBİTAK RUTE tarafından hesaplanır ve Müşteriye fatura edilir.

 Raporlama

 • Test ve analiz sonuçları bir ürünün onayı veya kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 • Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. TÜBİTAK RUTE’den aldığı belgeleri ürün onayı olarak gösterip kullanan müşteri için gerekli hukuki işlem başlatılır.
 • Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlarda TÜBİTAK RUTE müşteri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerin sonuçların geçerliliğine olan etkilerinden sorumlu değildir. Müşteri tarafından sağlanan bilgiler Test Sonuç Raporu içeriğinde açıkça tanımlanır.
 • Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.
 • Talep edilmesi durumunda raporlar e-posta ile de ulaştırılmaktadır.

Not:

 • Başvuru dilekçesine mutlaka e-posta adresleri yazılmalıdır.
 • Test/analiz fiyatları, hizmetin kapsamına göre hazırlanan fiyat teklifinde belirtilen tarihe kadar geçerlidir.
 • Yıl içerisinde maliyetlerin değişmesi halinde, RUTE tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir.

Banka Bilgisi

T.C. Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi

IBAN: TR14 0001 0020 8592 1917 6150 18 (TL)

IBAN: TR03 0001 0020 8592 1917 6150 22 (AVRO)

İletişim                                             

Adres:     TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü,

                Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 5

Tel         : 0262 677 24 00

Faks      : 0262 641 91 06

E-posta : rute@tubitak.gov.tr